Novela zákona o DPH s účinností od 1. září 2020

Hlavním důvodem novely zákona o DPH je povinná transpozice směrnice Rady (EU) 2018/1910, která s účinností od 1. ledna 2020 zavádí některá dílčí opatření ke zlepšení stávajícího systému DPH při dodání zboží uvnitř EU (tzv. Ouick fixes).

Zákon byl publikován dne 14. srpna 2020 pod č. 343/2020 Sb. v částce Sbírky zákona č. 137, účinnost je dnem 1. září 2020, avšak s výjimkou změn u zvláštního režimu pro cestovní službu a bodu 3 přechodných ustanovení, které nabývají účinnosti dne 1.1.2022.

Hlavními změnami jsou:

  • Hmotněprávními podmínkami pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu (JČS) plátcem jsou znalost DIČ pořizovatele zboží a uvedení daného dodání zboží do souhrnného hlášení.
  • Pravidla pro dodání zboží v řetězci. V případě přeshraničních transakcí v řetězci s jedinou přepravou v rámci Evropské unie se nastavuje jednotné pravidlo pro přiřazení přepravy konkrétnímu dodání, bude tak možné jednoznačně určit dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně.
  • Změny u přemístění obchodního majetku (zboží) a režim skladu (call-off stock). Dochází k úpravě režimu přemístění zboží při zachování základních charakteristik, co a je a co není přemístěním zboží. Při splnění podmínek se přemístění zboží do JČS v režimu skladu (předem známému odběrateli) nebude považovat za uskutečněné plnění, tudíž k okamžiku přemístění zboží nevznikne povinnost přiznat daň z titulu pořízení zboží v tomto jiném členském státě. Následný převod vlastnického práva ke zboží odběratelem se nebude považovat za dodání zboží v tomto JČS, nýbrž za intra-unijní dodání zboží. Pro tyto účely se zavádí např. povinnost vést záznamy pro zboží v režimu skladu, vykazovat DIČ odběratele v souhrnném hlášení a stanovení postupů v případech změn v podmínkách režimu skladu.
  • Zvláštní režim pro cestovní službu. V návaznosti na nedávné rozsudky SDEU (ve věci C- 380/16 Komise v. Spolková republika Německo a ve věci C-422/17 Skarpa Travel) vypouští možnost výpočtu přirážky souhrnně z cestovních služeb poskytnutých za zdaňovací období a specifická úprava vzniku povinnosti přiznat daň. Poskytovatel cestovní služby bude povinen při určení základu daně vypočíst přirážku za jednotlivou poskytnutou cestovní službu. Na vznik povinnosti přiznat daň z cestovní služby se budou vztahovat obecné zásady stanovené v § 20a zákona o dani z přidané hodnoty.
  • Osvobození od daně při vývozu zboží. V návaznosti na nedávný rozsudek SDEU ve věci C‑275/18 Milan Vinš dochází ke zrušení podmínky pro osvobození od daně při vývozu zboží spočívající v propuštění tohoto zboží do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo zpětné vyvezení tohoto zboží.